Jesteś tu:

Strona główna > Fundusze otwarte

Potrzebujesz informacji? Zadzwonimy!

dowiedz się więcej  

Najczęściej
zadawane pytania

Czy środki w funduszu są bezpieczne?

Fundusz inwestycyjny charakteryzuje wysokie bezpieczeństwo instytucjonalne. Fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych są przedmiotem stałego nadzoru ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, która otrzymuje regularnie raporty...

więcej

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem inwestycyjnym otwartym, a co za tym idzie na każde żądanie Uczestnika zbywa i umarza jednostki w każdym dniu roboczym. EQUES SFIO jest funduszem typu parasolowego, w ramach którego działają wydzielone subfundusze. Każdy z subfunduszy realizuje odrębną politykę inwestycyjną, a co za tym idzie charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu wartości jednostki jak i poziomem ryzyka. Listę subfunduszy prezentujemy poniżej.


EQUES Pieniężny

Charakterystyka Funduszu (skrócona)
Subfundusz płynnościowy. Subfundusz lokuje do 100% środków w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych lokując w krótkoterminowe instrumenty dłużne na rynkach zagranicznych.


EQUES Obligacji

Charakterystyka Funduszu (skrócona)
Subfundusz obligacji. Subfundusz lokuje do 100% w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego Subfundusz może przejściowo lokować do 50%. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.


EQUES Aktywnej Alokacji

Charakterystyka Funduszu (skrócona)
Subfundusz zmiennego zaangażowania. W zależności od sytuacji rynkowej przez zarządzających zmienia strukturę swoich aktywów. Subfundusz może lokować od 0 do 100% wartości aktywów w akcje, pozostałe aktywa subfundusz lokuje w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji.


EQUES Akcji

Charakterystyka Funduszu (skrócona)
Subfundusz akcji polskich. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. W celu ograniczenia zmienności fundusz może lokować do 30% wartości aktywów obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w akcje polskich spółek, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.


Informacje o plikach cookie: Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą politykę prywatności: polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.