Jesteś tu:

Strona główna > Fundusze otwarte

Potrzebujesz informacji? Zadzwonimy!

dowiedz się więcej  

Najczęściej
zadawane pytania

Co znaczy, że fundusz jest funduszem parasolowym?

Fundusz parasolowy składa się z kilku subfunduszy, z których każdy realizuje odrębną strategię inwestycyjną. Będąc pod "parasolem", możemy zmieniać subfundusze wielokrotnie, a podatek od zysków kapitałowych zostanie zapłacony dopiero przy wyjściu...

więcej

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem inwestycyjnym otwartym, a co za tym idzie na każde żądanie Uczestnika zbywa i umarza jednostki w każdym dniu roboczym. EQUES SFIO jest funduszem typu parasolowego, w ramach którego działają wydzielone subfundusze. Każdy z subfunduszy realizuje odrębną politykę inwestycyjną, a co za tym idzie charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu wartości jednostki jak i poziomem ryzyka. Listę subfunduszy prezentujemy poniżej.


EQUES Pieniężny

Charakterystyka Funduszu (skrócona)
Subfundusz płynnościowy. Subfundusz lokuje do 100% środków w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych lokując w krótkoterminowe instrumenty dłużne na rynkach zagranicznych.


EQUES Obligacji

Charakterystyka Funduszu (skrócona)
Subfundusz obligacji. Subfundusz lokuje do 100% w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego Subfundusz może przejściowo lokować do 50%. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.


EQUES Aktywnej Alokacji

Charakterystyka Funduszu (skrócona)
Subfundusz zmiennego zaangażowania. W zależności od sytuacji rynkowej przez zarządzających zmienia strukturę swoich aktywów. Subfundusz może lokować od 0 do 100% wartości aktywów w akcje, pozostałe aktywa subfundusz lokuje w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji.


EQUES Akcji

Charakterystyka Funduszu (skrócona)
Subfundusz akcji polskich. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. W celu ograniczenia zmienności fundusz może lokować do 30% wartości aktywów obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w akcje polskich spółek, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.


Informacje o plikach cookie: Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą politykę prywatności: polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.