Jesteś tu:

Strona główna > FUNDUSZE ZAMKNIĘTE > Eques debitum fiz nfs

Najczęściej
zadawane pytania

Co to jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest spółką akcyjną, której jedynym przedmiotem działalności jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, i reprezentowanie...

więcej

EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

DebitumEques debitum Chcesz zainwestować szybko i wygodnie?

Zapraszamy do kontaktu

ZAINWESTUJ  

EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny jest funduszem inwestycyjnym, którego polityka inwestycyjna opiera się na nabywaniu z istotnym dyskontem masowych pakietów nieobsługiwanych wierzytelności detalicznych od banków, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej. 

ico pdf Karta EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego

 

 • Charakterystyka
 • Wycena
 • Wykres
 • Dokumenty
 • Ogłoszenia

Eques Investment TFI SA we współpracy z NAVI LEX Sp. z o.o. utworzyło EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Fundusz dokonuje zakupów masowych portfeli wierzytelności (w przetargach lub zakup bezpośredni portfeli wierzytelności). Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zalety funduszu wierzytelności:

 • Atrakcyjna stopa zwrotu – stopa zwrotu z Funduszu wynosi 11,16% w 2014 roku oraz 33,18% od początku działalności (wycena na dzień 09.03.2015 r.)
 • Możliwość skutecznego prognozowania stopy zwrotu – dzięki określonej cenie, za którą nabywany jest portfel wierzytelności oraz na podstawie doświadczenia w odzyskiwaniu i wycenie wierzytelności, z dużą dokładnością można określić przyszłą stopę zwrotu z inwestycji w fundusz.
 • Wynik funduszu niezależny od koniunktury na rynkach – brak bezpośredniego wpływu koniunktury na giełdzie na wynik funduszu.
 • Wynik niezależny od przepływów spekulacyjnych – stopa zwrotu funduszu jest pochodną know-how i doświadczenia towarzystwa, które organizuje fundusz oraz serwisera, który obsługuje wierzytelności.
 • Powtarzalność wyników – Ci sami oferenci, stosujący stabilne systemy oceny kredytobiorców oraz restrykcyjne rekomendacje KNF, skutkują tym, że portfele wierzytelności sprzedawane przez banki mają określoną jakość – banki nie mogą sobie pozwolić na zepsucie reputacji ze względu na konieczność dokonywania systematycznych transakcji na rynku.
 • Źródło dywersyfikacji portfela – charakterystyka osiąganego wyniku i rodzaju aktywa czyni inwestycję w fundusz doskonałym składnikiem służącym dywersyfikacji portfela inwestycyjnego Inwestora.
 • Realne i zdywersyfikowane aktywo – fundusz nabywa portfel masowych wierzytelności, na którą składają się długi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy dłużników, głównie osób fizycznych.
 • Automatyczna realizacja zysku – z biegiem czasu, spłata wierzytelności przez dłużników powoduje stopniowe uwalnianie gotówki; podnosi to bezpieczeństwo inwestycji i pozwala na realizację części zysku w trakcie trwania funduszu.
 • Inwestycja średnioterminowa – czas działania funduszu sekurytyzacyjnego może być nieograniczony, jednak dzięki możliwości wypłaty części spieniężonych wierzytelności w formie np. umorzenia certyfikatów, Inwestor uzyskuje dostęp do środków po okresie ok 1,5 roku do 2 lat. 

Rynek wierzytelności:

 • Rynek wierzytelności w liczbach:

40,94 mld PLN - łączna kwota zaległych płatności Polaków na koniec grudnia 2014 r.,
2,38 mln - liczba klientów podwyższonego ryzyka w Polsce, którzy nie regulują zobowiązań w terminie,
17 214 PLN - średnie zaległe zadłużenie Polaka,
1,1 mld PLN - o tyle wzrosło zaległe zadłużenie w stosunku do 2013 roku                                                      

Źródło: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A , Raport InfoDług - Polskie regiony styczeń 2015

 • Jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój branży windykacyjnej w najbliższych latach jest rosnąca wartość transakcji zakupu wierzytelności. Rynek usług windykacyjnych w Polsce w latach 2010-2014 charakteryzuje się tendencją wzrostową. Zgodnie z przeprowadzoną wśród firm windykacyjnych na potrzeby gazety „Parkiet” ankietą, w roku 2013 do windykacji trafiły wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 15 mld PLN.
 • Rynek usług windykacyjnych w Polsce w latach 2010-2014 odznacza się tendencją wzrostową - według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową jego wielkość wyniesie w 2014 roku około 22,2 mld PLN. Oznacza to, że łączna wartość spraw przekazywanych do windykacji zewnętrznej zwiększy się w porównaniu z 2009 rokiem o 55%, nominalnie o 7,9 mld PLN.
 • Wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach 2010-2014 (dane w mld PLN). 

image001

 • Stopień zagospodarowania rynku wierzytelności

image002

 

Czynniki rozwoju rynku portfeli wierzytelności:

 • Wzrost poziomu zadłużenia sektora prywatnego, zobowiązanego wobec podmiotów bankowych, para-bankowych, telekomunikacyjnych, świadczących usługi B2C.
 • Zwiększająca się szkodowość wśród wierzytelności detalicznych we wczesnym stadium obsługi.
 • Zwiększenie zaufania zbywców do sprzedaży (także regularnych) portfeli wierzytelności masowych.
 • Tworzenie standardów rynku dla NPL (non-performing loans) warunkujących transakcje i ich regularność.
 • Zwiększony popyt (ilość dostępnego kapitału przeznaczonego na nabycie portfeli) kreujący większą podaż.
 • Zwiększenie outsourcingu usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami.
 • Zadłużenie społeczeństwa z wyłączeniem zobowiązań hipotecznych przewyższające kwotę 200 mld złotych.
 • Zakładany wzrost zadłużenia społeczeństwa w latach 2011-2014 – łącznie o blisko 30%.

Inicjatorzy procesów sprzedaży wierzytelności masowych:

 • Podmioty bankowe, o większej skłonności do sprzedaży portfeli, a także zwiększającym się potencjale spraw. Portfele bankowe stanowią większość z dostępnych na rynku (ponad 90% w odniesieniu do wartości).
 • Podmioty telekomunikacyjne, zwiększające wolumen sprzedaży, zdobywające rynek także poprzez obniżanie standardów weryfikacji klientów.
 • Podmioty z sektora B2C (podmioty z branży ubezpieczeniowej, utilities – dostawcy energii, usług komunalnych, podmioty para-bankowe w tym firmy pożyczkowe, dostawcy usług TV).

Zarządzający wierzytelnościami:

 • Kancelaria NAVI LEX Sp. z o.o. zajmuje się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi. Spółka obsługuje należności na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego i kładzie główny nacisk na model windykacji prawnej, oparty na wykorzystaniu dedykowanych systemów IT oraz Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).
 • NAVI LEX Sp. z o.o. skupia kadrę managerską mającą kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas zarządzania wierzytelnościami masowymi największych firm windykacyjnych oraz banków. Profesjonalny zespół wykwalifikowanych pracowników pracuje na dedykowanym, innowacyjnym oprogramowaniu IT, stale rozwijanym i modyfikowanym pod kątem potrzeb Spółki.
 • Kancelaria NAVI LEX Sp. z o.o. na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, posiada licencję na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

 

Informacje o plikach cookie: Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź naszą politykę prywatności: polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.