FUNDUSZE OTWARTE

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem inwestycyjnym otwartym, co oznacza, że na żądanie Uczestnika zbywa i umarza jednostki w każdym dniu roboczym. EQUES SFIO jest funduszem typu parasolowego, w ramach którego działają wydzielone subfundusze. Każdy z subfunduszy realizuje odrębną politykę inwestycyjną, charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu wartości jednostki oraz poziomem ryzyka. Listę subfunduszy prezentujemy poniżej.

Subfundusz akcji polskich. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. W celu ograniczenia zmienności fundusz może lokować do 30% wartości aktywów obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w akcje polskich spółek, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

Subfundusz zmiennego zaangażowania. W zależności od oceny sytuacji rynkowej przez zarządzających zmienia strukturę swoich aktywów. Subfundusz może lokować od 0 do 100% wartości aktywów w akcje, pozostałe aktywa subfundusz lokuje w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego krajowych emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

Subfundusz obligacji. Subfundusz lokuje do 100% w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego Subfundusz może przejściowo lokować do 50%. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w obligacje korporacyjne.

Subfundusz płynnościowy. Subfundusz lokuje do 100% środków w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych lokując w krótkoterminowe instrumenty dłużne na rynkach zagranicznych.

PRETIUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem otwartym, który przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Przeznaczony tylko dla podmiotów będących spółkami akcyjnymi z siedzibą w Warszawie, prowadzących wyłącznie działalność reasekuracyjną w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j.: Dz. U. z 2010 roku Nr 11 poz. 66 z późn. zm.)


Fundusz zmiennego zaangażowania. W zależności od oceny sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarządzających, Fundusz dokonuje zmiany struktury swojego portfela.
Fundusz może lokować do 100% aktywów w akcje polskich emitentów. W przypadku niekorzystnej oceny relacji pomiędzy  oczekiwaną stopą zwrotu, a ryzykiem inwestycji w akcje, do 100% aktywów Funduszu może być przejściowo lokowane w instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez NBP lub Skarb Państwa o terminie zapadalności nie dłuższym niż 30 dni. Środki niezainwestowane w akcje lub instrumenty rynku pieniężnego będą lokowane w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. Fundusz może lokować w depozyty do 100% wartości aktywów, z zachowaniem zasady rozproszenia depozytów.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj