FUNDUSZE ZAMKNIĘTE

Fundusze inwestycyjne zamknięte, ze względu na swoją szczególną konstrukcję, stanowią atrakcyjne aktywo i wpływają na dywersyfikację portfela inwestycyjnego poprzez jego poszerzenie o instrumenty niezależne od koniunktury giełdowej.

Podstawowe zalety funduszy zamkniętych to:
  • możliwość lokowania w niedostępne dla funduszy otwartych klasy aktywów oraz instrumenty finansowe - w zależności od typu funduszu i jego polityki inwestycyjnej mogą to być aktywa, takie jak wierzytelności (w tym wierzytelności masowe w funduszach sekurytyzacyjnych), nieruchomości (komercyjne, ziemia), towary giełdowe (ropa naftowa, metale szlachetne, surowce rolne), waluty obce;

  • zaawansowane techniki inwestycyjne, także z wykorzystaniem instrumentów pochodnych – techniki arbitrażowe (w tym arbitraż pomiędzy rynkiem kasowym i rynkiem terminowym), krótka sprzedaż (technika gry na spadek ceny pojedynczego instrumentu finansowego lub całych rynków z wykorzystaniem pochodnych na indeksy giełdowe), strategie opcyjne (z wykorzystanie zarówno pozycji długich jak i krótkich w opcjach);

  • szczególne zasady opodatkowania dla osób fizycznych – certyfikat inwestycyjny jest papierem wartościowym, dochody i straty ze zbycia certyfikatu (poza przypadkiem umorzenia certyfikatu w funduszu) podlegają rozliczeniu z pozostałymi dochodami i stratami kapitałowymi (rozwiązanie korzystniejsze niż w funduszach otwartych, gdzie nie ma możliwości kompensaty dochodów i strat).

EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa z istotnym dyskontem masowe pakiety wierzytelności detalicznych od banków, firm pożyczkowych, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej (w przetargach, poprzez zakup bezpośredni lub umowy ramowe). Portfelem wierzytelności Funduszu zarządza Kancelaria SIGNI SA. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

EQUES Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa z istotnym dyskontem masowe pakiety wierzytelności detalicznych od banków, firm pożyczkowych, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej (w przetargach, poprzez zakup bezpoœredni lub umowy ramowe). Fundusz wykorzystuje sprawdzone rozwiązanie stosowane przy zarządzaniu EQUES Debitum FIZ NFS. Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu).

EQUES Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności detalicznych, przede wszystkim od instytucji pośrednictwa finansowego. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

EQUES MICHAEL STRÖM CREDITUM FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności masowych (detalicznych) na podstawie umów ramowych. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

EQUES Hipoteczny FIZ inwestuje poprzez obligacje spółek celowych w portfele pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. Zasady udzielania pożyczek podlegają uzgodnieniu z Funduszem. Zabezpieczeniem pożyczek są wyłącznie nieruchomości spełniające kryteria zaakceptowane przez Fundusz, głównie zlokalizowane w dużych i średnich miastach, łatwo zbywalne, pozbawione wad technicznych i prawnych, o wysokim lub min. średnim standardzie, o wartości znacznie przewyższającej kwoty udzielanych pożyczek. Wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek stanowią zabezpieczenie spłaty finansowania udzielonego przez Fundusz.

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz inwestuje w płynne instrumenty: akcje, instrumenty pochodne, fundusze gotówkowe i pieniężne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty.

EQUES Akumulacji Majątku FIZ prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki m.in. w krótkoterminowe obligacje skarbowe i hipoteczne listy zastawne. Fundusz może również utrzymywać ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Dodatkowo fundusz wykorzystuje okazje rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno ograniczoną ekspozycję na rynek akcji, znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych. Celem funduszu jest ochrona aktywów z możliwością okresowego wykorzystywania okazji rynkowych, przy jednoczesnym osiąganiu stabilnych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

EQUES Aktywów Globalnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty stosuje technikę aktywnej alokacji aktywów, polegającą na zmianie zaangażowania i udziału poszczególnych klas aktywów (instrumenty o charakterze udziałowym, dłużnym, waluty obce, towary) w portfelu inwestycyjnym w zależności od ich perspektyw. Fundusz dokonuje selekcji najatrakcyjniejszych inwestycyjnie instrumentów finansowych w ramach poszczególnych klas aktywów oraz rynków. Charakteryzuje się brakiem stałych limitów alokacji aktywów oraz dużą zmiennością aktywów. Ekspozycja na poszczególne aktywa oraz rynki może być osiągnięta poprzez wszystkie dozwolone przez statut funduszu kategorie lokat.

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ jest funduszem akcyjnym, który lokuje od 70% do 120% aktywów w akcje spółek prywatnych, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. W celu ograniczenia zmienności oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji fundusz może lokować do 30% wartości aktywów w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz stosuje technikę aktywnej alokacji (w przedziale 70%-120%), która polega na zmianie zaangażowania i udziału poszczególnych klas aktywów (instrumenty o charakterze udziałowym, dłużnym, waluty obce oraz towarowe instrumenty pochodne) w portfelu inwestycyjnym Funduszu w zależności od ich perspektyw. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Dopuszcza się inwestycje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz na rynkach zagranicznych celem wsparcia płynności Funduszu.

EQUES Fotovoltaica FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, który inwestuje w funkcjonujące farmy fotowoltaiczne w Czechach i na Słowacji i uzyskuje dochody ze sprzedaży energii elektrycznej.

REINO Deweloperski FIZ inwestuje w przedsięwzięcia deweloperskie z sektora nieruchomości biurowych, zlokalizowanych w dużych miastach. Przedmiotem projektów realizowanych z udziałem Funduszu są wyłącznie nieruchomości biurowe o wysokim, międzynarodowym standardzie i średniej wielkości pod względem powierzchni najmu. Fundusz uczestniczy w projektach przede wszystkim w ramach wspólnych przedsięwzięć (joint venture) z doświadczonymi deweloperami o uznanej renomie.

REINO Dywidenda FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, którego polityka inwestycyjna opiera się na zakupie i sprzedaży istniejących nieruchomości biurowych w odpowiednim momencie rynkowym oraz uzyskiwaniu dochodów z umów ich najmu.

REINO Dywidenda 2 FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, którego polityka inwestycyjna opiera się na zakupie i sprzedaży istniejących nieruchomości biurowych w odpowiednim momencie rynkowym oraz uzyskiwaniu dochodów z umów ich najmu.

Conerga Green ENERGY FIZ AN w likwidacji jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, którego polityka inwestycyjna opiera się na zakupie papierów wartościowych i obejmowaniu praw majątkowych spółek działających w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Andromeda FIZ to autorski fundusz utworzony przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Andromeda FIZ to koncepcja wspólnego zarządzania środkami własnymi zarządzającego wraz ze środkami klientów w ramach jednego zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Pomysłodawcą i osobą zarządzającą funduszem jest Bartosz Tuczyński, zarządzający z piętnastoletnim doświadczeniem inwestycyjnym.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj