O FIRMIE

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uzyskanego w kwietniu 2007 roku.

Początkowo w swoich działaniach Towarzystwo koncentrowało się na tworzeniu wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów. W listopadzie 2011 roku do EQUES Investment TFI SA dołączył pan Tomasz Korab, który wraz z zespołem specjalistów rozszerzył działalność Towarzystwa     o rozwiązania inwestycyjne kierowane do szerokiego grona Klientów.

Aktualna oferta Towarzystwa obejmuje 25 funduszy i subfunduszy, w tym: fundusze otwarte inwestujące na rynkach kapitałowych, inwestycje alternatywne oferowane w formie funduszy zamkniętych oraz fundusze prywatne - wehikuły służące do optymalizacji struktury aktywów lub realizacji określonych projektów biznesowych.
Stale pracujemy nad kolejnymi nowatorskimi propozycjami inwestycyjnymi, wykraczającymi poza standardowe rozwiązania finansowe, tak aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Inwestorów.

Łączna wartość aktywów funduszy zarządzanych przez Towarzystwo na koniec 2014 roku wyniosła ponad 1,09 mld zł.

Zarząd


Tomasz Korab Prezes Zarządu

Licencja doradcy inwestycyjnego nr 167.
Licencja maklera papierów wartościowych nr 1581.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada m.in. za Departament Zarządzania Aktywami, Departament Funduszy Niepublicznych, Departament Nadzoru, Departament Sprzedaży, Departament Rozliczeń, Departament Marketingu oraz Departament Zarządzania Projektami.

Kamil Chylak Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozliczeń

Licencja maklera papierów wartościowych nr 2000.
Tytuł kwalifikowany specjalisty ewidencji papierów wartościowych nr 482.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada m.in. za Departament Zarządzania Ryzykiem, Departament Operacji i Rejestrów oraz Departament Finansowo-Księgowy.

Kadra menadżerska


Tomasz Korab Prezes Zarządu, Zarządzający Aktywami Funduszy

Licencja doradcy inwestycyjnego nr 167.
Licencja maklera papierów wartościowych nr 1581.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management S.A., w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach 2001–2003 Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management S.A. odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Do 2004 roku Członek Zarządu – Dyrektor Navigo Consulting Sp. z o.o. prywatnej firmy konsultingowej świadczącej usługi doradztwa na rzecz Klientów prywatnych i korporacyjnych z zakresu zarządzania finansami, operacji kapitałowych oraz inwestycji. Pomysłodawca, współzałożyciel i akcjonariusz OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2004 Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu. W latach 2007-2010 Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. – spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. Do EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dołączył w listopadzie 2011, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od września 2014 Prezes Zarządu Towarzystwa.

Kamil Chylak Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozliczeń

Licencja maklera papierów wartościowych nr 2000.
Tytuł kwalifikowany specjalisty ewidencji papierów wartościowych nr 482.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 2000 roku w sektorze bankowym na stanowisku Referenta a następnie Specjalisty w Departamencie Operacji Krajowych banku SOCIETE GENERALE SA Oddział w Polsce. Od roku 2004 związany z rynkiem kapitałowym, po rozpoczęciu pracy w Departamencie Usług Powierniczych banku. W latach 2008-2011 związany z grupą OPERA, gdzie na stanowisku Kierownika Zespołu a następnie Dyrektora Departamentu Ewidencji i Rejestrów w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. zorganizował pracę back office oraz był odpowiedzialny za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi w zakresie działalności Domu Maklerskiego na rynkach zagranicznych. Od 2010 roku do maja 2011 roku Członek Zarządu OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o. nadzorujący Departament Ewidencji i Rejestrów, Departament Prawny oraz Departament Rozwoju i Marketingu, a w trakcie wakatu na stanowisku - w okresie wrzesień - październik 2010 roku - Inspektor Nadzoru. W latach 2008-2010 zatrudniony był również na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozliczeń w OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w listopadzie 2011 r., obejmując stanowisko Dyrektora Departamentu Rozliczeń. Od września 2014 Członek Zarządu Towarzystwa.

Katarzyna Strykowska Dyrektor Departamentu Sprzedaży

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie oraz kierunku Finanse i Bankowość Wyższej Szkoły im. Romualda Kudlińskiego „Olympus”. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1997
w Wielkopolskim Banku Kredytowym SA na stanowiskach Doradcy Klienta Indywidualnego i Instytucjonalnego.
W roku 2001 po połączeniu Banku Zachodniego SA z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA była Dyrektorem jednego
z oddziałów banku. W kolejnych latach była związana z Bankiem BPH SA, następnie z grupą Skarbiec w tym Skarbiec Asset Management Holding SA, a później z BRE Wealth Management SA. Od 2007 roku związana była z grupą OPERA pracując na stanowiskach dyrektorskich, m.in. Dyrektora Departamentu Sprzedaży w OPERA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA oraz w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada za współpracę z dystrybutorami, w tym z bankami i instytucjami finansowymi oraz za rozwój oferty produktowej Towarzystwa.

Piotr Fuliński Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami

Pracę na rynku usług finansowych rozpoczął w roku 2003 na stanowisku Doradcy Klienta w Eurobanku SA. W latach 2004-2005 był zatrudniony w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, gdzie jako pracownik Działu Zarządzania Projektami brał udział m.in. w procesach tworzenia funduszy inwestycyjnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych programów oszczędnościowych. W latach 2006-2011 związany z grupą OPERA. Do jego kompetencji na stanowisku Specjalisty ds. Rozwoju, następnie Project Managera a od 2008 roku Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami w OPERA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA należały zarządzanie projektami związanymi z tworzeniem funduszy inwestycyjnych, szeroko rozumiana administracja funduszami inwestycyjnymi oraz współpraca z inwestorami funduszy dedykowanych. W latach 2008-2011 zatrudniony był również w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Departamentu Rynku Pierwotnego.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada za tworzenie i bieżącą obsługę administracyjną funduszy inwestycyjnych.

Sebastian Słomka Zarządzający Aktywami Funduszy

Licencja maklera papierów wartościowych nr 1318.

W latach 2003-2004 czołowy analityk spółek przemysłowych oraz analityk rynku w rankingach organizowanych przez „Parkiet” zajmujący kolejno 3, 2 oraz 4 miejsce.
Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończył również podyplomowe studia rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA, początkowo na stanowisku pracownika POK, następnie Analityka w Wydziale Zarządzania Portfelem, a od 1998 roku Kierownika w Zespole Analiz i Doradztwa Kapitałowego. W latach 2004-2006 Członek Komitetu Inwestycyjnego w Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym. W latach 2006-2009 Główny ekonomista w OPERA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, a od lutego 2006 do grudnia 2007 członek Zarządu a następnie Prezes OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o. W latach 2009-2010 Główny Ekonomista BRE Wealth Management SA. Od października 2010 ponownie związany z grupą OPERA jako Zarządzający w OPERA TFI SA oraz Doradca Zarządu w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada za analizy oraz zarządza aktywami funduszy inwestycyjnych.

Jakub Liebhart Zarządzający Aktywami Funduszy

Licencja maklera papierów wartościowych nr 2700.

Zdane wszystkie 3 etapy egzaminu CFA. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również na Université Paris-Est Créteil, kierunek International Master in Business Management. W EQUES Investment TFI S.A. od 2013 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami, członek Komitetu Inwestycyjnego.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada za analizy oraz zarządza aktywami funduszy inwestycyjnych.


Rada nadzorcza

Jerzy Kobyliński

Przewodniczący RN
Absolwent Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. 

W latach 1990 - 1994 Dyrektor Generalny w Funduszu Gospodarczym NSZZ Solidarność Sp. z o.o. W latach 1991-1994 pełnił również funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solidarność Chase Bank SA oraz Członka Rady Nadzorczej S.T.U. HESTIA Insurance SA. Następnie, w okresie 1994 – 1995 r., Prezes Zarządu Sopockiego Domu Maklerskiego SA. Od 2002 do 2010 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich SA. 

Prezes Zarządu następujących podmiotów: Futura Leasing SA (od 1995 r.), Prime Car Management SA (od 2002 r.) i Masterlease Sp. z o.o. (od 2010 r.).
Od 2004 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Polskiego Leasingu, 
od 2014 r. Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.
Członek Rady Fundacji Theatrum Gedanense, Członek Lions Club Gdańsk – 1, Członek Rady Fundacji Hospicyjnej.

Sławomir Łoboda

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
Radca Prawny. 

Założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Krzyżagórska, Podniesiński, Łoboda i Wspólnicy, działającej na rynku od 1994 r. Zgodnie z rankingiem Rzeczpospolitej, od 2010 r. jest to największa kancelaria
w województwie pomorskim. 

Specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, IPO i rynku publicznym, prawie podatkowym w tym międzynarodowym planowaniu podatkowym. W ramach Kancelarii odpowiadał za wiele transakcji SPA, IPO oraz opracowanie i wdrożenie międzynarodowych struktur podatkowych. Był członkiem zespołu przygotowującego debiut giełdowy Atlanta Poland SA. 

Od 1997 r. na stałe współpracuje ze spółką giełdową LPP SA prowadząc jej obsługę prawną. 
Od 2005 r. odpowiada również za Dział Inwestycji i Dział Najmu, zajmując się rozwojem struktury holdingowej LPP SA oraz pozyskiwaniem nowej powierzchni handlowej. Był szefem zespołu radców prawnych przygotowujących debiut giełdowy LPP SA i połączenie ze spółką Artman SA. Od 14 października 2015 sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu LPP SA.

Krzysztof Fąferek 
Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1979-1985)

Spółdzielnia Usług Hydrotechnicznych „Wodnik” - Członek Zarządu (1985-1989) 
PTH Top-Art. Sp. z o. o. - Członek Zarządu (1989 - 1992) 
Towarzystwo Inwestycyjne ART Sp. z o. o. - Członek Zarządu (1992-1999) 
Meritum Bank ICB S.A. - Członek Rady Nadzorczej (2008-2012)

Dom Finansowy QS S.A. - Członek Rady Nadzorczej (2000 - nadal)
Cross Finance Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej - (2002 - nadal) 
Cross Loan Sp. z o.o. - Członek rady Nadzorczej - (2014 - nadal)
Investments Sp. z o.o. (komplementariusz Spółki Alfa Investments Sp.z o.o. S.K.A.) - Członek Zarządu- (2008-nadal
Invest Sp.z o.o. (komplementariusz Spółki Beta Invest Sp.z o.o. S.K.A.) - Członek Zarządu -(2013-nadal)
EQUES Investment TFI SA - Członek Rady Nadzorczej - nadal 
Paweł Gricuk

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 2015 Członek Rady Nadzorczej Paradyż SA. Od 2013 roku Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Polskich Inwestycji Rozwojowych SA ("PIR SA"). Od 2010 właściciel i założyciel PGEnergy Capital Management Sp. z o.o. W latach 2005-2015 Członek Rady Nadzorczej TVN SA. W latach 2014-2015 Doradca Właściciela Tele-Fonika Kable SA.

Prezes Zarządu Petrolinvest SA (2007 - 2010), Członek Rady Dyrektorów "Wheelebrator Inc." (2006-2008), działalność gospodarcza "JADE INVESTMENTS" (2005-2007). Od 1993 do 2005 związany z J.P.Morgan & Co., w tym m.in. jako Vice President w Londynie oraz Prezes Przedstawicielstwa J.P. Morgan Chase Bank w Warszawie. W latach 1990-1993 Senior Audytor w Arthur Andersen. W latach 1989-1990 właściciel firmy "Desk Top Cafe" w Wellington, Nowa Zelandia.

Krzysztof Kulig

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie handlu międzynarodowego i finansów oraz Uniwersytetu Kent w Canterbury w Anglii. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu w Calgary w Kanadzie. W latach 2007-2011 był wiceprezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. w Euronet Worldwide, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu polskiej spółki zależnej. W latach 2000–2001 pracował w Heidrick & Struggles jako główny doradca w sektorze e-biznesu i usług profesjonalnych.

Od 2001 r. do dnia dzisiejszego współpracuje z funduszem Innova Capital, gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego, a obecnie jest Partnerem Zarządzającym. W Innova Capital odpowiada głównie za rozwój inwestycji w sektorze usług finansowych i B2B w regionie oraz utrzymywanie relacji inwestorskich. Współprowadził inwestycje w Expander, PolCard, Dom Finansowy QS ,Meritum Bank oraz Provus.

Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych m.in. takich firm jak WP, Pekaes oraz Neomedic.


Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj