20.02.2013

Zakończenie przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Pretium SFIO

Miło nam poinformować, że w dniu 19 lutego 2013 roku EQUES Investment TFI SA zakończyło przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Pretium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W ramach zapisów Towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości określonej w statucie Funduszu. Obecnie trwa proces rejestracji Pretium SFIO w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem otwartym, który przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie spółki akcyjne z siedzibą w Warszawie prowadzące wyłącznie działalność reasekuracyjną w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j.: Dz. U. z 2010 roku Nr 11 poz. 66 z późn. zm.).

Fundusz jest przeznaczony dla zamkniętego kręgu Inwestorów instutucjonalnych, zainteresowanych długoterminową inwestycją (powyżej 5 lat), nastawionych na korzyści płynące z długoterminowego inwestowania w akcje, którzy oczekują długoterminowych wysokich stóp zwrotu i akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z dopuszczalnego 100% udziału akcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu, a ponadto akceptują aktywne podejście do inwestowania i ryzyko związane z możliwością nietrafnej oceny sytuacji rynkowej przez zarządzających Funduszem.