Informacja ESG

Zrównoważony rozwój a zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w EQUES Investment Towarzystwo  Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) ma na celu zwiększenie transparentności sposobu uwzględniania przez Uczestników rynku finansowego (w ramach podejmowanych decyzji inwestycyjnych) możliwości i zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju.
 
Strategia uwzględniania w działalności EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Jedną z kluczowych idei SFDR jest zapewnienie dostępu do informacji o podejściu podmiotów rynku finansowego, takich jak EQUES Investment TFI S.A.  do odpowiedzialnego inwestowania, które poza wzrostem wartości kapitału początkowego uwzględnia wpływ danego działania na środowisko i społeczeństwo.

Jako Towarzystwo mamy świadomość szans i zagrożeń wynikających z ingerencji w środowisko naturalne, będących jej następstwem zmian klimatycznych oraz ich wpływu na jakość życia i zdrowie człowieka W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz w ramach prowadzonych analiz przed inwestycyjnych uwzględniamy te aspekty. Selekcja instrumentów finansowych dokonywana w ramach zarządzanych funduszy inwestycyjnych uwzględnia czynniki społeczne i środowiskowe. Proces ten może zostać uwzględniony w ramach analizy informacji niefinansowych o emitencie, otoczenia makroekonomicznego, zdarzeń związanych z ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju.

W kręgu naszych zainteresowań znajdują się również bezpośrednie inwestycje ukierunkowane na nowe i ekologiczne projekty inwestycyjne. W 2015 roku jako pierwsze towarzystwo na rynku uruchomiliśmy fundusz inwestujący w elektrownie fotowoltaiczne w Czechach. Do końca 2022 roku zarządzaliśmy EQUES Fotovoltaica 2 FIZ, inwestującym w elektrownie PV zlokalizowane w Polsce, wspierając tym samym rozwój polskiego rynku farm fotowoltaicznych i przyjaznej środowisku branży odnawialnych źródeł energii.

Jako niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych chcemy brać aktywny udział w tworzeniu produktów inwestycyjnych, które wspierają innowacyjne rozwiązania technologiczne, ale również brać odpowiedzialność za wpływ swoich działań biznesowych, a w szczególności w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych na kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. W codziennej pracy kierujemy się przede wszystkim troską o interes Uczestników zarządzanych przez nas funduszy oraz wzrost wartości powierzonych nam oszczędności, nie zapominając przy tym o działaniach opartych na idei odpowiedzialności za otoczenie. Wspieramy instytucje pozarządowe, których cele statutowe obejmują działania z zakresu zrównoważonego rozwoju (m.in. ochrona praw człowieka, kultura, edukacja, zdrowie). Promujemy zachowania proekologiczne wśród pracowników zapewniając odpowiednie warunki i narzędzia pracy.

W EQUES Investment TFI S.A. uważamy, że z punktu widzenia Klienta ryzyko wynikające ze zrównoważonej działalności jest istotne. W naszej ocenie inwestycje, które posiadają relatywnie niższe wskaźniki  ESG {E – Środowisko (environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (social responsibility), G – Ład korporacyjny (corporate governance)} nie zawsze charakteryzują inwestycje o niższej stopie zwrotu ważonej ryzykiem. Przeprowadzana analiza projektów nie prowadzi zatem bezpośrednio do jego odrzucenia, a  pozwala uzyskać pełen obraz szans i zagrożeń w kontekście czynników zrównoważonego rozwoju.

Pragniemy również podkreślić, że ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem ma charakter subiektywny i nie stanowi gwarancji, iż wszystkie inwestycje dokonywane przez zarządzane fundusze inwestycyjne będą odzwierciedlać opinie lub wartości każdego indywidualnego Klienta w kontekście zrównoważonych inwestycji.

Zarządzanie ryzykiem dotyczącym zrównoważonego rozwoju

W prowadzonej działalności w zakresie zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych uwzględniamy ryzyko wynikające z aspektów ESG, co stanowi wypełnienie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług.

Zarządzanie ryzykiem w zakresie zrównoważonej działalności jest elementem procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w EQUES Investment TFI S.A. – zakres włączenia uzależniony jest od przyjętej polityki inwestycyjnej, która uwzględnia strategię inwestycyjną danego portfela funduszu inwestycyjnego.
W celu zapewnienia odpowiednich danych do procesu zarządzania wspomnianym ryzykiem  korzystamy z metodologii i baz danych zawierających dane dotyczące ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego pochodzących od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych zajmujących się analizami, jak również przeprowadzamy stosowne analizy wewnętrzne w tym zakresie. Proces oparty jest na analizie emitentów krajowych, państw należących do OECD, jak i podmiotów z nimi powiązanych oraz sygnatariuszy bądź akceptujących Porozumienie Paryskie.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Jako uczestnik rynku finansowego nie bierzemy pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Wraz z rozwojem oferty oraz produktów uwzględniających aspekt społeczny i środowiskowy oraz wejściem w życie całokształtu regulacji prawnych opartych o Rozporządzenie SFDR rozważymy stosowanie tych wymogów w przyszłości.

Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

Polityka wynagradzania przyjęta w EQUES Investment TFI S.A. została opracowana zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawodawcę. Zasady przyznania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego uzależnione są od uzyskanych wyników i zrealizowanych celów, które uwzględniają również kryteria zrównoważonego rozwoju.