O FIRMIE

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uzyskanego w kwietniu 2007 roku.

Początkowo w swoich działaniach Towarzystwo koncentrowało się na tworzeniu wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów. W listopadzie 2011 roku do EQUES Investment TFI SA dołączył pan Tomasz Korab, który wraz z zespołem specjalistów rozszerzył działalność Towarzystwa o rozwiązania inwestycyjne kierowane do szerokiego grona Klientów.

Aktualna oferta Towarzystwa obejmuje 26 funduszy i subfunduszy, w tym: fundusze inwestujące na rynkach kapitałowych, inwestycje alternatywne oferowane w formie funduszy zamkniętych oraz fundusze prywatne - wehikuły służące do optymalizacji struktury aktywów lub realizacji określonych projektów biznesowych.
Stale pracujemy nad kolejnymi nowatorskimi propozycjami inwestycyjnymi, wykraczającymi poza standardowe rozwiązania finansowe, tak aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Inwestorów.

Łączna wartość aktywów funduszy zarządzanych przez Towarzystwo na koniec 2017 roku wyniosła 1,2 mld zł.

Zarząd


Tomasz Korab Prezes Zarządu

Licencja doradcy inwestycyjnego nr 167.
Licencja maklera papierów wartościowych nr 1581.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada m.in. za Departament Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych, Departament Nadzoru, Departament Marketingu, Departament Sprzedaży oraz Departament Rozwoju.

Kamil Chylak Członek Zarządu

Licencja maklera papierów wartościowych nr 2000.
Tytuł kwalifikowany specjalisty ewidencji papierów wartościowych nr 482.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada m.in. za Departament Administrowania i Rozliczeń Funduszy, Departament Zarządzania Ryzykiem, Departament Finansowo-Księgowy oraz Departament Operacji i Rejestrów.

Andrzej Domański Członek Zarządu

Tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

W EQUES Investment odpowiada za Departament Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego.

Kadra menadżerska


Tomasz Korab Prezes Zarządu, Zarządzający Aktywami Funduszy

Licencja doradcy inwestycyjnego nr 167.
Licencja maklera papierów wartościowych nr 1581.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie SA. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management SA, w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach 2001–2003 Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management SA odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Od 2004 roku Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu OPERA TFI SA. W latach 2007-2010 Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A – spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w listopadzie 2011 roku, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od września 2014 roku Prezes Zarządu.

Kamil Chylak Członek Zarządu

Licencja maklera papierów wartościowych nr 2000.
Tytuł kwalifikowany specjalisty ewidencji papierów wartościowych nr 482.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 2000 roku w sektorze bankowym na stanowisku Referenta a następnie Specjalisty w Departamencie Operacji Krajowych banku SOCIETE GENERALE SA Oddział w Polsce. Od roku 2004 związany z rynkiem kapitałowym, po rozpoczęciu pracy w Departamencie Usług Powierniczych banku. W latach 2008-2011 związany z grupą OPERA, gdzie na stanowisku Kierownika Zespołu a następnie Dyrektora Departamentu Ewidencji i Rejestrów w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. zorganizował pracę back office oraz był odpowiedzialny za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi w zakresie działalności Domu Maklerskiego na rynkach zagranicznych. Od 2010 roku do maja 2011 roku Członek Zarządu OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o. nadzorujący Departament Ewidencji i Rejestrów, Departament Prawny oraz Departament Rozwoju i Marketingu, a w trakcie wakatu na stanowisku - w okresie wrzesień - październik 2010 roku - Inspektor Nadzoru. W latach 2008-2010 zatrudniony był również na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozliczeń w OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w listopadzie 2011 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Departamentu Rozliczeń. Od września 2014 roku Członek Zarządu.

Andrzej Domański Członek Zarządu,
Zarządzający Aktywami Funduszy

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczynał w Banku PKO BP SA, gdzie zajmował się relacjami inwestorskimi. Następnie pracował w Biurze Analiz Ekonomicznych Banku BPH SA, przygotowując raporty sektorowe dla kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Na rynku kapitałowym od 2007 roku, kiedy to rozpoczął pracę w KBC TFI SA kolejno na stanowisku Tradera, Dyrektora Biura Realizacji Transakcji, a następnie Zarządzającego Funduszami. W latach 2010 - 2016 Zarządzający Funduszami w Noble Funds TFI SA, gdzie od 2014 roku pełnił również funkcję Dyrektora Działu Zarzadzania Funduszami. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w październiku 2016, obejmując stanowisko Członka Zarządu. Zdobywca „Złotego Portfela” gazety giełdy Parkiet oraz trzykrotny laureat nagrody „Alfa” przyznawanej przez Analizy Online.

Katarzyna Strykowska Prokurent, Dyrektor Departamentu Sprzedaży

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie oraz kierunku Finanse i Bankowość Wyższej Szkoły im. Romualda Kudlińskiego „Olympus”. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1997
w Wielkopolskim Banku Kredytowym SA na stanowiskach Doradcy Klienta Indywidualnego i Instytucjonalnego.
W roku 2001 po połączeniu Banku Zachodniego SA z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA była Dyrektorem jednego
z oddziałów banku. W kolejnych latach była związana z Bankiem BPH SA, następnie z grupą Skarbiec w tym Skarbiec Asset Management Holding SA, a później z BRE Wealth Management SA. Od 2007 roku związana była z grupą OPERA pracując na stanowiskach managerskich, m.in. Dyrektora Departamentu Sprzedaży w OPERA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA oraz w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada za współpracę z dystrybutorami, w tym z bankami i instytucjami finansowymi oraz za rozwój oferty produktowej Towarzystwa.

Piotr Fuliński Prokurent, Dyrektor Departamentu Rozwoju

Pracę na rynku usług finansowych rozpoczął w roku 2003 na stanowisku Doradcy Klienta w Eurobanku SA. W latach 2004-2005 był zatrudniony w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, gdzie jako pracownik Działu Zarządzania Projektami brał udział m.in. w procesach tworzenia funduszy inwestycyjnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych programów oszczędnościowych. W latach 2006-2011 związany z grupą OPERA. Do jego kompetencji na stanowisku Specjalisty ds. Rozwoju, następnie Project Managera a od 2008 roku Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami w OPERA TFI SA należały zarządzanie projektami związanymi z tworzeniem funduszy inwestycyjnych, szeroko rozumiana administracja funduszami inwestycyjnymi oraz współpraca z inwestorami funduszy dedykowanych. W latach 2008-2011 zatrudniony był również w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Departamentu Rynku Pierwotnego.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada za tworzenie i bieżącą obsługę administracyjną funduszy inwestycyjnych.

Jakub Liebhart Prokurent, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych,
Zarządzający Aktywami Funduszy

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).
Licencja doradcy inwestycyjnego nr 655.
Licencja maklera papierów wartościowych nr 2700.

Absolwent kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również na Université Paris-Est Créteil, kierunek International Master in Business Management. W EQUES Investment TFI SA od 2013 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami, a od początku 2015 roku Zarządzający Funduszami, członek Komitetu Inwestycyjnego. Od 2016 roku Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych.

W EQUES Investment TFI SA odpowiada za analizy nowych projektów inwestycyjnych oraz zarządza aktywami funduszy.


Rada nadzorcza

Jerzy Kobyliński

Przewodniczący RN
Absolwent Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej

W latach 1990 - 1994 Dyrektor Generalny w Funduszu Gospodarczym NSZZ Solidarność Sp. z o.o. W latach 1991-1994 pełnił również funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solidarność Chase Bank SA oraz Członka Rady Nadzorczej STU HESTIA Insurance SA. Następnie, w okresie 1994 – 1995 roku Prezes Zarządu Sopockiego Domu Maklerskiego SA, w latach 2002 - 2016 Prezes Zarządu Prime Car Management SA. Od 2002 do 2010 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich SA. 

Prezes Zarządu następujących podmiotów: Futura Leasing SA (od 1995 roku) i Masterlease Sp. z o.o. (od 2010 roku).
Od 2004 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Polskiego Leasingu, 
od 2014 roku Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.
Członek Rady Fundacji Theatrum Gedanense, Członek Lions Club Gdańsk – 1, Członek Rady Fundacji Hospicyjnej.

Krzysztof Fąferek 
Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1979-1985)

Spółdzielnia Usług Hydrotechnicznych „Wodnik” - Członek Zarządu (1985-1989) 
PTH Top-Art. Sp. z o. o. - Członek Zarządu (1989 - 1992) 
Towarzystwo Inwestycyjne ART Sp. z o. o. - Członek Zarządu (1992-1999) 
Meritum Bank ICB SA - Członek Rady Nadzorczej (2008-2012)

Dom Finansowy QS SA - Członek Rady Nadzorczej (2000 - nadal)
Cross Finance Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej - (2002 - nadal) 
Cross Loan Sp. z o.o. - Członek rady Nadzorczej - (2014 - nadal)
Investments Sp. z o.o. (komplementariusz Spółki Alfa Investments Sp.z o.o. S.K.A.) - Członek Zarządu- (2008-nadal
Invest Sp.z o.o. (komplementariusz Spółki Beta Invest Sp.z o.o. S.K.A.) - Członek Zarządu -(2013-nadal)

Paweł Gricuk

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Paradyż SA. Od 2013 roku Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Polskich Inwestycji Rozwojowych SA ("PIR SA"). Od 2010 roku właściciel i założyciel PGEnergy Capital Management Sp. z o.o. W latach 2005-2015 Członek Rady Nadzorczej TVN SA. W latach 2014-2015 Doradca Właściciela Tele-Fonika Kable SA.

Prezes Zarządu Petrolinvest SA (2007 - 2010), Członek Rady Dyrektorów "Wheelebrator Inc." (2006-2008), działalność gospodarcza "JADE INVESTMENTS" (2005-2007). Od 1993 do 2005 roku związany z J.P.Morgan & Co., w tym m.in. jako Vice President w Londynie oraz Prezes Przedstawicielstwa J.P. Morgan Chase Bank w Warszawie. W latach 1990-1993 Senior Audytor w Arthur Andersen. W latach 1989-1990 właściciel firmy "Desk Top Cafe" w Wellington, Nowa Zelandia.

Radosław Koszewski

Profesor ekonomii

Od roku 2015 jest profesorem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej.

Od 2003 roku jest Dyrektorem IESE Business School w Polsce. Od 2015 roku  jest Prezesem Zarządu Executive Education Center Sp. z o.o. – spółki prowadzącej działalność naukową oraz edukacyjną, współpracującej ściśle z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie, takimi jak IESE Business School oraz SRI International (wcześniej Stanford Research Institute).

W latach 1997 – 1998 był pracownikiem Central Connecticut State Uniwersity w USA a w latach 1998 – 2015 Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2012 jest członkiem Rady Naukowej Strathmore Business School w Nairobi.

Łukasz Osiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2004 roku. Ukończył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zdając egzamin w 2007 roku. Adwokat. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Od 2005 roku stale współpracuje z wiodącymi Kancelariami Prawnymi w północnej Polsce, w tym od 2012 roku z Kancelarią Prawną Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy, od 2016 roku z Kancelarią Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek z branży finansowej, energetycznej, e-commerce oraz IT. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prawie konkurencji, a ponadto także w prawie własności intelektualnej oraz prawie energetycznym. Doradzał m.in. wiodącym grupom energetycznym w Polsce przy wdrażaniu systemów informatycznych do obsługi klientów. Odpowiadał za projekty przekształceń, przejęć oraz podziałów spółek z różnych branż, a także za transakcje SPA. W 2015 roku ukończył Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe i Podatki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Futura Leasing SA.


Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj