NOTA PRAWNA

Korzystanie z serwisu internetowego EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA („serwis internetowy”) odbywa się zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Rozpoczęcie korzystania z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

Informacje

Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym zostały udostępnione wyłącznie w celach reklamowych oraz informacyjnych. Nie dotyczy to jednakże zamieszczonych w serwisie internetowym informacji i dokumentów, których publikacja w serwisie internetowym wymagana jest przepisami prawa lub statutów funduszy inwestycyjnych.

Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym nie stanowią i nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ani również jako usługi doradztwa finansowego, czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

Zawartość serwisu internetowego została przygotowana na podstawie opracowań własnych sporządzonych zgodnie z najlepszą wiedzą EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, oraz przy wykorzystaniu informacji i danych uzyskanych ze źródeł ocenianych jako wiarygodne. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w żaden sposób nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i kompletność oraz aktualność danych i informacji zamieszczonych w serwisie. Osoba wykorzystująca dane zawarte w serwisie internetowym działa na własne ryzyko. EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania materiałów, informacji i danych znajdujących się w serwisie. Nie dotyczy to jednakże zamieszczonych w serwisie internetowym informacji i dokumentów, których publikacja w serwisie internetowym wymagana jest przepisami prawa lub statutów funduszy inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne, o których mowa w serwisie internetowym, zostały utworzone i działają na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 Nr 146 poz. 1546 ze zmianami) oraz ich statutów.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego lub podobnego do osiągniętego dotychczas, wyniku inwestycyjnego. Przedstawione w serwisie internetowym informacje dotyczące wyników funduszy inwestycyjnych mają charakter wyłącznie historyczny. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami i uczestnicy funduszy inwestycyjnych powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego zawarty jest odpowiednio w prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w oddziale w Warszawie lub w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Osoby zainteresowane nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny wnikliwie zapoznać się odpowiednim dokumentem wymienionym powyżej, w szczególności w zakresie dotyczącym czynników ryzyka, wysokości i sposobu pobierania opłat manipulacyjnych, wysokości kosztów obciążających fundusz inwestycyjnych oraz obowiązków podatkowych związanych z dokonaniem inwestycji. Należy przy tym zwrócić uwagę, że informacje dotyczące obowiązków podatkowych związanych z dokonaniem inwestycji zawarte w wymienionych powyżej dokumentach mają charakter ogólny oraz ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Inwestora i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. 

Ryzyka związane z korzystaniem z serwisu internetowego

Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z serwisem i przy wykorzystaniu serwisu internetowego, jednakże w związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym.

Z przyczyn technicznych dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.

W serwisie internetowym mogą być zawarte odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych, nie będących własnością EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. W takim przypadku EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z serwisu internetowego, niezależnie czy są one wynikiem ryzyka opisanego, czy nieopisanego powyżej.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego chroniona jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest wyłącznym właścicielem serwisu internetowego i posiada wszelkie prawa autorskie do wizualizacji i treści znajdujących się w serwisie internetowym. Rozpowszechnianie oraz publikowanie wizualizacji i treści zawartych w serwisie internetowym bez zgody EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest zabronione. Zawartość oraz układ graficzny serwisu internetowego może ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie dotyczy to jednakże zamieszczonych w serwisie internetowym informacji i dokumentów, których publikacja w serwisie internetowym wymagana jest przepisami prawa lub statutów funduszy inwestycyjnych.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj