Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

EQUES Hipoteczny

Poniższe informacje i dane są publikowane zgodnie ze stanowiskiem KNF z dnia 11 maja 2023 roku i nie stanowią oferty papierów wartościowych.
Pełny zakres informacji o funduszu jest dostępny po zalogowaniu dla Uczestników i dystrybutorów funduszu.

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: A %  B %

od
do
1 rok
YTD
MAX

Notowania 30.06.2024

Wycena
(2024-06-30)
SERIA A1 751,43 PLN SERIA B1 910,81 PLN
1 miesiąc
SERIA A 0,44% SERIA B 0,60%
3 miesiące
SERIA A 1,01% SERIA B 1,53%
6 miesięcy
SERIA A 3,12% SERIA B 4,07%
Rok
SERIA A 6,31% SERIA B 7,77%
2 lata
SERIA A 15,93% SERIA B 19,36%
3 lata
SERIA A 21,55% SERIA B 28,36%
5 lat
SERIA A 39,83% SERIA B -
10 lat
SERIA A - SERIA B -
Od początku
SERIA A 74,84% SERIA B 50,46%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.


Prezentowane wyniki obejmują okres od 7 grudnia 2016 roku, tj. od zmiany polityki inwestycyjnej i nazwy funduszu.

Charakterystyka funduszu

EQUES Hipoteczny FIZ finansuje spółki celowe, których wyłącznym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. Zasady udzielania pożyczek podlegają uzgodnieniu z Funduszem. Zabezpieczeniem pożyczek udzielanych przez spółki celowe są wyłącznie nieruchomości spełniające kryteria zaakceptowane przez Fundusz, głównie zlokalizowane w dużych i średnich miastach. Wierzytelności Funduszu z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczek są zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu pożyczek udzielonych przez spółki celowe. Głównym źródłem wyników Funduszu są odsetki otrzymywane od spółek celowych z tytułu obligacji i pożyczek. Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną od 7 lat.

Roczne stopy zwrotu 

Pierwsza wycena: certyfikaty A - 07.12.2016; certyfikaty B - 31.08.2019

Więcej informacji o funduszu
dostępnych po zalogowaniu

Logowanie

Nota prawna

Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez EQUES Hipoteczny FIZ są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany do klasy ryzyka 6 na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia ci pieniędzy. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 2 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu, co skutkuje ograniczoną możliwością wyjścia z inwestycji w Fundusz w drodze wykupu certyfikatów inwestycyjnych przed upływem zalecanego okresu inwestycji.<br /> &nbsp;Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.
            SELECT
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-06-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-08-10' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
            (SELECT (1910.81 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 76 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
          
76
            SELECT
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2024-06-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2024-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2024-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2023-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2022-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2021-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2019-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2014-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania >= '2016-08-10' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
            (SELECT (1751.43 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 51 AND visible=1 AND data_notowania >= '2016-12-07' AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
          
51