Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

FIDEMO Polska

Poniższe informacje i dane są publikowane zgodnie ze stanowiskiem KNF z dnia 11 maja 2023 roku i nie stanowią oferty papierów wartościowych.
Pełny zakres informacji o funduszu jest dostępny po zalogowaniu dla Uczestników i dystrybutorów funduszu.

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %

Prezentowane wyniki obejmują okres od 31 grudnia 2021 roku, tj. od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych emisji C (pierwsza emisja skierowana do Inwestorów i zakończona sukcesem)

od
do
1 rok
YTD
MAX

Notowania 30.11.2023

Wycena
(2023-11-30)
214 084,60 PLN
3 miesiące 1,96%
6 miesięcy 5,13%
YTD 6,92%
Rok 7,50%
2 lata -
3 lata -
5 lat -
10 lat -
Od początku 17,60%

Całkowite stopy zwrotu funduszu, uwzględniające wypłacone dochody.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.


Charakterystyka funduszu

Fidemo Polska FIZ jest funduszem aktywów niepublicznych inwestującym w spółki celowe, których przedmiotem działalności jest nabywanie, zarządzanie i uzyskiwanie dochodów z najmu nieruchomości komercyjnych, w których podmiot prowadzący sklep marki Intermarché lub Bricomarché zajmuje przynajmniej 25% powierzchni. Fundusz został utworzony we współpracy z Grupą Muszkieterów. Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne i prawne, spełniające kryteria określone w statucie Funduszu. Głównym źródłem wyników inwestycyjnych Funduszu są dochody z tytułu czynszu najmu nieruchomości komercyjnych oraz wzrost wartości nieruchomości stanowiących własność spółek celowych. Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną od 2 lat.

Roczne stopy zwrotu 

Więcej informacji o funduszu
dostępnych po zalogowaniu

Logowanie

Nota prawna

Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fidemo Polska FIZ są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany do klasy ryzyka 6 na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 20 lat. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu, co skutkuje ograniczoną możliwością wyjścia z inwestycji w Fundusz w drodze wykupu certyfikatów inwestycyjnych przed upływem zalecanego okresu inwestycji. Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.
            SELECT
            (SELECT (211931.64 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-09-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
            (SELECT (211931.64 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-08-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
            (SELECT (211931.64 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
            (SELECT (211931.64 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
            (SELECT (211931.64 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
            (SELECT (211931.64 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
            (SELECT (211931.64 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2020-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
            (SELECT (211931.64 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2018-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
            (SELECT (211931.64 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2013-09-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
            (SELECT (211931.64 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
            (SELECT (214084.6 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania >= '2021-12-31' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
            (SELECT (214084.6 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 87 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
          
87