REINO Dywidenda

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Notowania 2018-03-31

od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %
Wycena
(2018-03-31)
113,94 EUR
3 miesiące 1,52% 1,52%*
6 miesięcy 5,02% 5,02%*
YTD 1,52% 1,52%*
Rok 3,12% 8,55%*
2 lata 8,12% 19,51%*
3 lata 7,98% 21,56%*
Od początku 14,01% 28,35%*
*Całkowita stopa zwrotu funduszu, uwzględniająca wypłacone dochody.

Charakterystyka funduszu

REINO Dywidenda FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, którego polityka inwestycyjna opiera się na zakupie i sprzedaży istniejących nieruchomości biurowych w odpowiednim momencie rynkowym oraz uzyskiwaniu dochodów z umów ich najmu.

 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2017.459 tekst jednolity z dnia 2 marca 2017). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2017.1768 tekst jednolity z dnia 22 marca 2017), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI SA („Towarzystwo”), chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających Fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są w statucie Funduszu i/lub w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Osoby zainteresowane nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Statut Funduszu dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, w jego siedzibie i w oddziale w Warszawie. Warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz dokument zawierający Kluczowe Informacje (KID) stanowią załączniki do propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, przesyłanej lub w inny sposób udostępnianej nabywcom certyfikatów, do których jest ona skierowana. Dokument zawierający Kluczowe Informacje (KID) dostępny jest w siedzibie oraz w oddziale Towarzystwa. REINO Dywidenda FIZ nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z określonymi ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od ceny emisyjnej i ceny wykupu certyfikatów inwestycyjnych, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017.880 tekst jednolity z dnia 5 maja 2017), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie EQUES Investment TFI SA z siedzibą w Gdańsku. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj