09.07.2024

Komentarz rynkowy - lipiec

Wzrostowy czerwiec (+2,7% WIG) zwieńczył bardzo dobre półrocze dla polskiej giełdy (+12,9%), oprócz „mody” na Polskę wśród zagranicznych funduszy pomogła z pewnością dobra dyspozycja giełdy amerykańskiej: S&P500 +14,5% w półroczu. Wkrótce za oceanem startuje sezon wyników za 2Q, oczekiwania są bardzo wysokie: +8,8% wzrost zysków (Factset – najlepszy kwartał od 1Q2022). Wyceny w Polsce wracają do normalności (dla przyszłego roku C/Z dla WIG w okolicach 9-10x).

Zapowiadane IPO na polskim parkiecie (Żabka, Diagnostyka, Studenac) świadczą o tym, że stały się atrakcyjne także dla sprzedających. Rozwinięty rynek kapitałowy powinien stale przyciągać nowe spółki, więc nie odbieramy tego jako zły omen dla wzrostów w drugim półroczu.

W ostatnich tygodniach rynki skupiały się głównie na ryzykach politycznych. Po debacie prezydenckiej Joe Biden stoi pod presją, by wycofać się z wyścigu prezydenckiego. Szanse na nominacje K. Harris jako nowego reprezentanta demokratów rosną, ale jak wskazują sondaże - nie jest liderem w starciu z D. Trump’em. Innym wyjściem demokratów może być nominacja M. Obamy, jest to jedyna potencjalna kandydatka o wyraźnie wyższym poparciu. Jak pokazuje historia (i indeks S&P500) – kto rządzi w USA, większego znaczenia dla rynków nie ma. W Europie z kolei w ostatnim tygodniu odbyły się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii oraz Francji (podsumowanie w dalszej części komentarza). Z uwagi na rosnące udziały partii antysystemowych oraz znaczenie polityki w zakresie wspólnej obronności w Europie – ważne dla Polski głównie z geopolitycznych powodów.

Powyżej prezentujemy wyniki naszych funduszy w czerwcu. Dobrą passę kontynuują EQUES Akumulacji Majątku FIZ oraz EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ, które od początku roku wygrywają z medianą rozwiązań konkurencyjnych. W tym samym okresie EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ traci do konkurencyjnych rozwiązań, głównie z uwagi na brak ekspozycji na spółki Skarbu Państwa.

Triumf lewicy mimo prawicowego przesilenia w Europie

W ostatnim tygodniu blisko 20% populacji Europy zadecydowało o swojej reprezentacji w parlamencie. Zarówno w Wielkiej Brytanii jak i Francji ostatecznie triumfowała partia po umownej „lewej” politycznej stronie, mimo znacznego umocnienia skrajnie prawicowych ugrupowań. Poparcie „Reform UK” Nigela Farage’a (znanego lidera ugrupowania Brexitowego) wzrosło r/r w stosunku do średniej sondażowej  o 8,3 pp., a Zjednoczenie Narodowe z liderką Marią Le Pen o 12 pp. W obu przypadkach istotna okazała się jednomandatowa ordynacja wyborcza. W jej rezultacie we Francji partia Le Pen, która uzyskała nominalnie najwięcej głosów, wbrew sondażom będzie dopiero trzecią siłą polityczną w związku z taktycznymi sojuszami między Macronem, a koalicją socjalistów. W Wielkiej Brytanii z kolei zwycięstwo Partii Pracy uwzględniając liczbę zdobytych mandatów jest najwyższe od 100 lat, choć liczba głosów zdobytych przez to ugrupowanie spadła w stosunku do wyborów z 2019 roku.

Podział mandatów w niskiej izbie parlamentu we Francji oraz Wielkiej Brytanii
Źródło: Bloomberg oraz statista

Nie sposób przejść obojętnie obok dalszego umacniania się partii antysystemowych w Europie, jako że gospodarcza oraz zbrojeniowa dezintegracja europejska to kluczowe ryzyko dla Polski – otwartej gospodarki z bliskością konfliktu militarnego. Choć formowanie stabilnego rządu we Francji naturalnie może rodzić jeszcze wiele niespodzianek – bardzo silna pozycja prezydenta gwarantowana przez francuską konstytucję przy obecnym układzie sił powinna uchronić przed materializacją najgroźniejszych ryzyk, o których komentatorzy ostrzegali jeszcze przed wyborami.   
 
Na co czekamy w najbliższym miesiącu?
  • Szczyt NATO w Waszyngtonie – 9-11 lipca,
  • Odczyt inflacji CPI w USA – 11 lipca,
  • Rozwój formowania rządu we Francji.
 
Marek Olewiecki, Szymon Karaś
 
Nota prawna
Przedstawiane informacje mają charakter informacyjny i reklamowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawierają także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Materiał nie może być traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; nie stanowi także porady prawnej. Komentarz stanowi opinię jego autorów, bazującą na ich wiedzy i doświadczeniu. Przewidywania na temat przyszłości są wynikiem wyciągania logicznych wniosków z wnikliwej analizy prowadzonej zgodnie ze sztuką. Nie można jednak wykluczyć, że okażą się one nietrafne i zachowania rynku (lub inne przyszłe zdarzenia) ukształtują się w odmienny sposób.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Prospekty są dostępne pod adresem: 
EAM https://www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt3.pdf, EAI https://www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt3.pdf , EASP https://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt3.pdf.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez: EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ („EASP”), EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ („EAI”) oraz EQUES Akumulacji Majątku FIZ („EAM”), są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00.
EQUES Akumulacji Majątku FIZ został sklasyfikowany jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ został sklasyfikowany jako 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ został sklasyfikowany jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.
Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 3 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka.
Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu.
Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że żaden z wymienionych funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.
Zaprezentowane wyniki odniesiono do mediany rozwiązań konkurencyjnych ujętych w grupy zdefiniowane przez serwis analizy.pl. Zwracamy jednak uwagę, że w skład przedmiotowych grup wchodzą fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, a także fundusze inwestycyjne zamknięte. Wskazane rodzaje funduszy inwestycyjnych różnią się możliwościami inwestycyjnymi i stosują różną politykę inwestycyjną, w szczególności w zakresie dopuszczalnych kategorii lokat, limitów inwestycyjnych i kosztów.
Pełna historia wyników inwestycyjnych funduszy jest dostępna na ich stronach www: www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz, www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz, www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz.