01.04.2020

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95) („Ustawa”) oraz art. 5a ust. 2 statutu EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zwołuje zgromadzenie inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:
 1. otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;
 2. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał;
 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;
 4. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, o której mowa w art. 117a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 95);
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w certyfikaty inwestycyjne na okaziciela; 
 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych przez EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;     
 8. zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.
 
Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 roku o godzinie 11:30 w Oddziale Towarzystwa w Warszawie przy Placu Bankowym 1.
 
Prosimy pamiętać, że zgodnie ze statutem Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są:
 1. Uczestnicy posiadający certyfikaty inwestycyjne Funduszu wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, przy czym zgłoszenie powinno zostać przesłane w formie pisemnej, w formie faksu lub w formie skanu pocztą elektroniczną na numery i adresy wskazane przez Towarzystwo;         
 2. Uczestnicy posiadający certyfikaty inwestycyjne Funduszu wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 roku, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie albo zaświadczenie wydane przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie, prowadzącego ewidencję osób uprawnionych z Certyfikatów, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów.         
 
Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno zostać przesłane (formularze zgłoszenia do pobrania poniżej):
 • w formie pisemnej osobiście, listownie lub przesyłką kurierską:
na adres Oddziału Towarzystwa w Warszawie:
EQUES Investment TFI S.A.
Oddział w Warszawie
Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
 
lub na adres siedziby Towarzystwa w Gdańsku:
EQUES Investment TFI S.A.
ul. Chłopska 53
80-350 Gdańsk
 
 • w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: dfn@eitfi.pl.
 
Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Formularze pełnomocnictwa do pobrania poniżej).
 
Dodatkowych informacji związanych z udziałem w Zgromadzeniu Inwestorów udziela:
Katarzyna Borowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Administrowania i Rozliczeń Funduszy
e-mail: katarzyna.borowska@eitfi.pl 
tel.: (+48) 22  379 46 00