02.04.2021

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia inwestorów EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95) („Ustawa”) oraz art. 5a ust. 2 statutu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zwołuje zgromadzenie inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:
  1. otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;   
  2. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał;
  3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;           
  4. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku;
  5. zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.
 
Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:00 w Oddziale Towarzystwa w Warszawie przy Placu Bankowym 1.
 
Prosimy pamiętać, że zgodnie ze statutem Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) albo zaświadczenie wydane przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie, prowadzącego ewidencję osób uprawnionych z certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Certyfikaty”), potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów (wzór pełnomocnictwa umocowującego do uzyskania wskazanego zaświadczenia do pobrania poniżej).       .            
 
Dokument potwierdzający zablokowanie Certyfikatów Uczestnika, o którym mowa powyżej, powinien zostać przekazany:
  • w formie oryginału osobiście, listownie lub przesyłką kurierską:
na adres Oddziału Towarzystwa w Warszawie:
EQUES Investment TFI S.A.
Oddział w Warszawie
Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
 
lub na adres siedziby Towarzystwa w Gdańsku:
EQUES Investment TFI S.A.
ul. Chłopska 53
80-350 Gdańsk
 
  • w przypadku dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym pocztą elektroniczną na adres: dfn@eitfi.pl.
 
Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. (Formularze pełnomocnictwa do pobrania poniżej). Dla swej ważności pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej.
 
Dodatkowych informacji związanych z udziałem w Zgromadzeniu Inwestorów udziela:
Katarzyna Borowska
Dyrektor Departamentu Administrowania i Rozliczeń Funduszy
e-mail: katarzyna.borowska@eitfi.pl 
tel.: (+48) 22  379 46 00