05.01.2024

Komentarz rynkowy - styczeń

Rok 2023 inwestorzy zamknęli w szampańskich nastrojach. Polska giełda reprezentowana przez indeks WIG (+36,5%) zanotowała najlepszy rok od 2009 roku, a wynik ten wyróżniał się także na tle światowych rynków. Wyrażony w dolarze MSCI Poland był trzecim najlepszym indeksem krajowym (+49,5%) tracąc niewiele do liderów: Grecji i Węgier. Korzystna sytuacja Polski to efekt ogólnej dobrej koniunktury na rynkach rozwiniętych (dezinflacja, brak recesji, widmo obniżek stóp), ale wspierały także efekty lokalne: korzystny z punktu widzenia inwestorów zagranicznych wynik wyborów parlamentarnych, brak eskalacji wojny w Ukrainie, czy trend re-shoringu, którego Polska jest jednym z beneficjentów.

Początek nowego roku zaskakuje raczej negatywnie. Sytuacja zza oceanem wydaje się być napięta. Amerykańskie indeksy znajdują się obecnie niemal na szczytach, inwestorzy oczekują 6-8 cięć w 2024 roku, podczas gdy FED jedynie 3. W środę grudniowe „minutki” pokazały jastrzębi charakter wskazując scenariusz utrzymania zakresu docelowego stóp na obecnym poziomie dłużej, jako rozważany. Indeks zmienności znajduje się na rekordowo niskim poziomie i być może do jego wzrostu dojdzie bliżej wyborów na Tajwanie (13 stycznia), o czym piszemy w dalszej części komentarza, a często cytowany wskaźnik chciwości „Fear and Greed” stale wskazuje, że na rynkach jest ciągle drogo.

Powyżej prezentujemy wyniki naszych Funduszy w grudniu i całym 2023 roku. To był dobry rok dla naszych Funduszy. W 2023 roku wszystkie trzy rozwiązania pobiły medianę grup porównawczych. Warto zauważyć, że fundusz EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, który powstawał w grudniu 2018 roku, ma po raz pierwszy pełną 5-letnią stopę zwrotu i w tym czasie pobił medianę konkurentów o blisko 25 pkt procentowych, a indeks WIG (+36% w 5 lat) o 74 pkt procentowe. Przez większą część roku Fundusz był liderem w swojej kategorii, ale „powyborcza” końcówka i bardzo mocny re-rating spółek Skarbu Państwa przesunął go na 9-pozycję, z różnicą 4 pkt do lidera.

Wybory prezydenckie na Tajwanie odbędą się 13 stycznia.  

Chiny – w odróżnieniu od Polski były jednym z najgorszych rynków w ujęciu dolarowym w 2023 roku. Pod koniec roku zaczęły pojawiać się jednak oznaki poprawy, po pierwsze w listopadzie odbyła się pierwsza od sześciu lat wizyta XI Jingping’a w USA, po drugie Chiny zwiększyły impuls kredytowy, by napędzić gospodarkę. Poprawiają się również dane makro: PMI dla usług osiągnął w grudniu wynik 52,9 pkt (vs 51,5 pkt w listopadzie), był to najwyższy odczyt od 5 miesięcy. Z drugiej strony pozostaje kwestia styczniowych wyborów w Tajwanie. Chiny grożą, że wybory to „wybór między pokojem a wojną”. Tajwan to absolutnie kluczowy punkt dla sektora technologicznego ze względu na dominujący udział (65%) w produkcji półprzewodników. Agresja Chin na Tajwan wywołałaby globalny kryzys technologiczny i zapewne olbrzymie spadki na amerykańskiej giełdzie. Na dodatek w regionie odbywa się 50% ruchu frachtowego. Na szczęście ryzyko tego konfliktu wydaje się być niewielkie, sondaże wskazują bowiem na prawdopodobne utrzymanie obecnego status quo, a tak mozolnie odbudowana poprawa koniunktury w Chinach raczej nie zachęca do eskalacji.

Co ciekawe, każdy z głównych tajwańskich kandydatów wspiera utrzymanie obecnego statusu rozumianego jako brak deklaracji niepodległości przez Tajwan, ale też brak zjednoczenia z Chinami. Przedstawiciel bieżącego rządu i partii DPP, z blisko 39% poparciem wyprzedza o kilka punktów procentowych kandydata partii KMT oraz o kilkanaście kandydata TPP – obaj są cicho wspierani przez Chiny. Pierwszą porażkę Chiny doświadczyły już w listopadzie, gdy minął termin na wystawienie wspólnego kandydata, partii KMT i TPP. Teoretycznie łączne poparcie obu to około 58%, ale demokracja to nie matematyka i część wyborców transferowała by zapewne swoje głosy również na lidera sondaży.

Na Tajwanie wybory wygrywa ten, który zdobędzie najwięcej głosów w 1 turze (brak wymogu 50%).
Źródło: Wikipedia

Po rozstrzygnięciu wyborów nie można wykluczyć scenariusza, w którym dojdzie do zaostrzenia wojny handlowej pomiędzy USA oraz Chinami, co byłoby niekorzystne dla rynków, bo mogłoby doprowadzić do odbicia inflacji. Szanse są na to niewielkie, w listopadzie zagraniczni inwestorzy wpompowali w tajwańskie akcje rekordowe 7,6 mld USD netto. Indeks TAIEX wzrósł w 2023 o ok. 27%, kończąc rok blisko historycznych szczytów, wygląda więc na to, że inwestorzy w wojenny scenariusz nie wierzą.

Na co czekamy w najbliższym miesiącu?
 
  • Dane dot. inflacji w USA (11 stycznia),
  • Wybory na Tajwanie (13 stycznia).

Marek Olewiecki

Nota prawna
Przedstawiane informacje mają charakter informacyjny i reklamowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawierają także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Materiał nie może być traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; nie stanowi także porady prawnej. Komentarz stanowi opinię jego autorów, bazującą na ich wiedzy i doświadczeniu. Przewidywania na temat przyszłości są wynikiem wyciągania logicznych wniosków z wnikliwej analizy prowadzonej zgodnie ze sztuką. Nie można jednak wykluczyć, że okażą się one nietrafne i zachowania rynku (lub inne przyszłe zdarzenia) ukształtują się w odmienny sposób.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Prospekty są dostępne pod adresem:  
EAM https://www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt3.pdf, EAI https://www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt3.pdf , EASP https://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt3.pdf.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez: EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ („EASP”), EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ („EAI”) oraz EQUES Akumulacji Majątku FIZ („EAM”), są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00.
EQUES Akumulacji Majątku FIZ został sklasyfikowany jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ został sklasyfikowany jako 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ został sklasyfikowany jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.
Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 3 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka.
Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu.
Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że żaden z wymienionych funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.
Zaprezentowane wyniki odniesiono do mediany rozwiązań konkurencyjnych ujętych w grupy zdefiniowane przez serwis analizy.pl. Zwracamy jednak uwagę, że w skład przedmiotowych grup wchodzą fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, a także fundusze inwestycyjne zamknięte. Wskazane rodzaje funduszy inwestycyjnych różnią się możliwościami inwestycyjnymi i stosują różną politykę inwestycyjną, w szczególności w zakresie dopuszczalnych kategorii lokat, limitów inwestycyjnych i kosztów.
Pełna historia wyników inwestycyjnych funduszy jest dostępna na ich stronach www: www.eitfi.pl/fundusz/easpfizwww.eitfi.pl/fundusz/eaifizwww.eitfi.pl/fundusz/eamfiz.