07.09.2023

Komentarz rynkowy - wrzesień

W sierpniu słabość polskiej giełdy (WIG -5,3%) na tle zagranicznych indeksów (S&P500 -1,7%, DAX -3%) to naszym zdaniem tylko częściowo efekt lokalny np. wzrost napięcia wokół granicy białoruskiej. Większy wpływ ma pewnie słabnąca koniunktura w Chinach, rzutująca na pozostałe rynki rozwijające (MSCI Emerging Markets –6,6%) oraz wzrost kursu dolara. W pierwszych dniach września nie widać poprawy, więc podobnych tendencji należy spodziewać się w najbliższych tygodniach.

Chińska gospodarka boryka się z problemami w sektorze nieruchomościowym (stanowiącego 25-30% PKB). Od wiosny konsensus prognoz dla PKB systematycznie obniża się, według scenariusza JP Morgan trzeci rok z rzędu wzrost wyniesie poniżej 5%, co nie miało miejsca od 1976 roku. Jedna z ostatnich „ostoi” normalności PMI usługowy opublikowany na początku września spadł do 51,8 pkt, wobec prognozy 53,5 pkt., potęgując obawy o kondycję chińskiej gospodarki. Z drugiej strony gospodarka USA ma się dobrze, kolejny z rzędu spadek szansy na recesję dostrzegł Goldman Sachs i scenariusz ten ocenia na 15% (wcześniej 20%). Ostatnie zaskoczenie negatywne w sektorze pracy zostało pozytywnie przyjęte przez rynki na zasadzie bad news is good news. Bezrobocie wzrosło do poziomu 3,8% (najwyższy odczyt od półtorej roku, co jednak nie jest wynikiem zwolnień, ale wzrostu udziału osób aktywnych w poszukiwaniu pracy), a liczba nieobsadzonych miejsc pracy (JOLTS) w lipcu jest najniższa od 2 lat. Narracja miękkiego lądowania zaczyna dominować w mainstreamie. Gorsze od oczekiwań dane zwiększyły w ocenie rynków prawdopodobieństwo, że na wrześniowym posiedzeniu FOMC nie nastąpi kolejna podwyżka stóp Fed (7% szansy na podwyżkę). W opozycji do tego są komentarze po Jackson Hole, które wskazują, że restrykcyjna polityka pieniężna może pozostać z nami na dłużej.
Poniżej prezentujemy wyniki naszych Funduszy w sierpniu. Od początku 2023 roku wszystkie trzy rozwiązania prezentują się korzystnie na tle grup porównawczych. Warto zauważyć, Eques Aktywnego Inwestowania FIZ to produkt wyróżniający się na tle mediany konkurencji (absolutnej stopy zwrotu uniwersalne), a Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ utrzymuje się w 2023 roku w pierwszym kwartylu grupy małych i średnich spółek.


Paradoksy zadłużenia

W trakcie pandemii Covid-19 tylko w 2020 roku z uwagi na prowadzoną ekspansywną politykę fiskalną, dług publiczny w relacji do PKB w krajach rozwiniętych zwiększył się o 20%. W swojej decyzji o obniżeniu ratingu USA, agencja Fitch zwróciła uwagę na ciągłe uzależnienie rządu od zadłużenia w celu finansowania swoich wydatków (przy oczekiwanym deficycie na poziomie około 6% PKB w ciągu najbliższych trzech lat). Dług federalny USA wynosi obecnie ~97% PKB. Czy poziom zbliżający się do 100% przełoży się na niższy wzrost gospodarczy? Niekoniecznie.


Wykres po lewej stronie przedstawia relację poziomu zadłużenia do realnego wzrostu PKB w 20-tu rozwiniętych gospodarkach na przestrzeni lat 1946-2009. Badania z 2021 [1] dowodzą, że nie ma uniwersalnego poziomu zadłużenia, po przekroczeniu którego spada dynamika wzrostu gospodarczego Autorzy wskazują, że relacja ta jest bardziej złożona i zależna od kraju (np. od tego czy jest on rozwinięty i może dług emitować we własnej walucie). Warto w tym miejscu przypomnieć o paradoksie dotyczącym poziomu zadłużenia. Choć intuicyjnie obligacje państw bardziej zadłużonych w stosunku do PKB powinny posiadać większą premię za ryzyko, to w istocie relacja ta zazwyczaj jest przeciwna, właśnie z uwagi na ich rozwinięte gospodarki, instytucje i silne waluty (wykres po prawej stronie).
Do innych ciekawych wniosków doszli autorzy badający zadłużenie w roku 2022 [2]. Biorąc pod uwagę ogólną zależność, realne PKB negatywnie reaguje na nieoczekiwany wzrost relacji długu do PKB. Jest to szczególnie szkodliwe dla krajów o wysokim początkowym poziomie zadłużenia oraz dynamicznym jego wzroście w ostatnich 5 latach. Jednak paradoks polega na tym, że jest grupa krajów, dla których nagły wzrost poziomu zadłużenia wpływa pozytywnie na realne PKB. Są to kraje o niskim dochodzie, które ukończyły program HIPC („high indebted poor country” – biedne kraje z wysokim zadłużeniem) sponsorowany przez Bank Światowy i MFW. Ponadto, jeżeli wzrost długu jest przeznaczony na inwestycje najpewniej przełoży się on na wyższy wzrost gospodarczy.


Na co czekamy w najbliższym miesiącu?
  • 13 września – odczyt inflacji CPI w USA (prognoza 4,5% rdr).
  • 14 września – decyzja EBC odnośnie stóp procentowych

Marek Olewiecki, Jan Mydłowski


Nota prawna
Przedstawiane informacje mają charakter informacyjny i reklamowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawierają także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Materiał nie może być traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; nie stanowi także porady prawnej. Komentarz stanowi opinię jego autorów, bazującą na ich wiedzy i doświadczeniu. Przewidywania na temat przyszłości są wynikiem wyciągania logicznych wniosków z wnikliwej analizy prowadzonej zgodnie ze sztuką. Nie można jednak wykluczyć, że okażą się one nietrafne i zachowania rynku (lub inne przyszłe zdarzenia) ukształtują się w odmienny sposób.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Prospekty są dostępne pod adresem:
EAM www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt2, EAI www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt2, EASP www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt2.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez: EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ („EASP”), EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ („EAI”) oraz EQUES Akumulacji Majątku FIZ („EAM”), są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00.
EQUES Akumulacji Majątku FIZ został sklasyfikowany jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.
EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ został sklasyfikowany jako 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ został sklasyfikowany jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.
Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 3 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka.
Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu.
Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że żaden z wymienionych funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.
Zaprezentowane wyniki odniesiono do mediany rozwiązań konkurencyjnych ujętych w grupy zdefiniowane przez serwis analizy.pl. Zwracamy jednak uwagę, że w skład przedmiotowych grup wchodzą fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, a także fundusze inwestycyjne zamknięte. Wskazane rodzaje funduszy inwestycyjnych różnią się możliwościami inwestycyjnymi i stosują różną politykę inwestycyjną, w szczególności w zakresie dopuszczalnych kategorii lokat, limitów inwestycyjnych i kosztów.
Pełna historia wyników inwestycyjnych funduszy jest dostępna na ich stronach www: www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz , www.eitfi.pl/fundusz/eaifizwww.eitfi.pl/fundusz/eamfiz.