Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Obligacji

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %

od
do
1 rok
YTD
MAX

Notowania 20.05.2024

Wycena 13,01 PLN
Miesiąc 0,62%
Kwartał -0,91%
6 miesięcy 2,68%
Rok 7,70%
2 lata 17,31%
3 lata 0,85%
5 lat 4,25%
10 lat 13,92%
Od początku 30,10%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

Dane na dzień 29.03.2024 Struktura aktywów

Obligacje skarbowe oraz gwarantowane przez Skarb Państwa 71,3%
Obligacje korporacyjne 25,5%
Gotówka i pozostałe 3,2%

Dane na dzień 29.03.2024 Struktura czasowa portfela

Do 1 roku 8,6%
od 1 do 3 lat 12,5%
od 3 do 5 lat 13,8%
powyżej 5 lat 65,2%

Podstawowe dane funduszu

Początek działalności
17.05.2012
Poziom ryzyka
2/7
Wartość jednostki uczestnictwa na 20.05.2024
13,01 PLN
Wielkość aktywów w dniu 29.04.2024
4,19 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata
100000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
10000 PLN
Opłata za zarządzanie
j.u. kat. A: 0.45 %; j.u. kat. B: 0,9%

Polityka inwestycyjna

 
 • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o  terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego.
 • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji.
 • Subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego. 
 • Udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100%.

Metoda inwestycyjna

Zasady konstrukcji portfela instrumentów dłużnych:
 • mix obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i bankowych;
 • zapewnienie najwyższej płynności lokat funduszu w każdym momencie;
 • ograniczona ekspozycja na jednego emitenta – system dodatkowych limitów;
 • wewnętrzny, autorski system ratingowy – oparty na dobranym zestawie wskaźników;
 • dywersyfikacja sektorowa – dla korporacyjnej części portfela;
 • dywersyfikacja pod względem okresu do wykupu.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych Inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe. 

Zarządzający funduszem

Jakub
Liebhart

Członek Zarządu, Zarządzający Funduszami
Więcej

Marek
Olewiecki

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Raporty
 • Sprawozdania finansowe
 • Do pobrania
 • Skład porfela
29.09.2023Ogłoszenie zmian statutu 29.09.2023 r.
22.05.2023Informacja o dokonaniu istotnej zmiany dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID)
20.03.2023Informacja o dokonaniu istotnej zmiany dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID)
01.07.2021Ogłoszenie zmian statutu - 01.07.2021r.
30.10.2020Ogłoszenie zmian statutu - 30.10.2020r.
20.08.2019Ogłoszenie zmian statutu - 20.08.2019r.
01.01.2019Ogłoszenie zmian statutu - 01.01.2019r.
20.11.2018Ogłoszenie zmian statutu - 20.11.2018r.
08.11.2018Informacja o połączeniu subfunduszy wydzielonych w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
29.10.2018Sprawozdanie finansowe subfunduszu EQUES Pieniężny, sporządzone na dzień 10 października 2018 roku

Nota prawna

Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem informacyjnym, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Bazując na danych historycznych, sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 2 na 7, co stanowi drugą najniższą klasę ryzyka. Dane historyczne w przyszłości mogą ulec zmianie, a wraz z nimi przyszła wartość wskaźnika. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku subfunduszu pozostanie niezmienna, a przepisanie subfunduszu do danej kategorii ryzyka może w przyszłości ulec zmianie. Wskaźnik ryzyka nie uwzględnia szeregu ryzyk, w tym płynności, kredytowego, kontrahenta, operacyjnego czy technik finansowych/ inwestycyjnych. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 5 lat. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.
	        SELECT
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-05-19' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-04-20' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-02-20' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-11-20' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-05-20' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-05-20' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-05-20' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-05-20' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-05-20' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania >= '2012-05-16' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
	        (SELECT (13.01 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 3 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
	      
3