Jesteś zainteresowany
tym funduszem?

Zainwestuj
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

EQUES Akcji Sektora Prywatnego


Szanowni Państwo!
 
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą warunków dostępu do stron internetowych i zamieszczonych na nich treści. Skorzystanie z nich będzie uznane za zaakceptowanie przez Państwa poniższych zasad.
 
Dochowujemy starań, aby wszystkie zamieszczane informacje były aktualne w chwili, w której Państwo się z nimi zapoznają. Tam, gdzie nie jest to możliwe – wskazujemy datę, z której pochodzą określone informacje/ dane. Ze względu na cykliczne aktualizacje treści zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania stron internetowych celem zweryfikowania aktualności posiadanych przez Państwa danych.
 
Informacje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jako rekomendacja inwestycyjna – w rozumieniu właściwych przepisów.
 
Jedynym dokumentem zawierającym prawnie wiążące informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DFF.4022.1.52.2020.OK z dnia 29 czerwca 2021 r. i – co do zasady – jest ważny przez 12 miesięcy od tego dnia. Prosimy o zapoznanie się z prospektem, w którym zostały opisane szczegółowo wszystkie niezbędne kwestie – w zakresie Funduszu, a także warunków i zasad inwestycji w certyfikaty inwestycyjne. W prospekcie wskazano także katalog ryzyk, które mogą wystąpić w związku z rozważaną przez Państwa inwestycją. Prospekt dostępny jest pod adresem: eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt oraz w formie drukowanej.
 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków.
 
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani certyfikaty inwestycyjne nie były ani nie są przedmiotem rejestracji, zgłoszenia czy notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie. W szczególności certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.
 
Materiały zawarte na stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji w żadnym państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.
 
Prosimy o niedystrybuowanie materiałów, informacji i danych zamieszczonych na stronach internetowych. Zwracamy Państwa uwagę, że taką dystrybucję mogą prowadzić tylko podmioty upoważnione przez Fundusz.

Wartość certyfikatu

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %
od
do
1 rok
YTD
MAX


Notowania 29.07.2022

Wycena
(2022-07-29)
1 377,94 PLN
1 miesiąc 4,55%
3 miesiące -0,18%
6 miesięcy -7,64%
Rok -14,80%
2 lata 19,76%
3 lata 31,73%
Od początku 37,72%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

Polityka inwestycyjna

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ jest funduszem akcyjnym, który lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. Ponadto fundusz lokuje aktywa w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Dopuszcza się jednak inwestycje w instrumenty udziałowe inne niż będące bazą wspomnianych indeksów, w tym także notowane na rynkach zagranicznych.

Atrybuty Funduszu

Dynamiczna strategia akcyjna

skoncentrowana na spółkach prywatnych (max. 5% Skarbu Państwa w akcjonariacie)

Klucz do sukcesu

odpowiednia selekcja spółek o trwałych strukturalnych przewagach rynkowych

4 kryteria doboru spółek do portfela:

 • zmotywowany i doświadczony zarząd
 • atrakcyjny i konkurencyjny produkt
 • stabilna pozycja rynkowa
 • zdolność do generowania gotówki

Oczekiwany wysoki poziom stóp zwrotu

podczas hossy na rynku małych i średnich spółek

Roczne stopy zwrotu 

Stopy zwrotu narastającona koniec okresu

 • Struktura portfela
 • TOP 10 portfela akcji
 • Struktura portfela wg branż
 • Struktura geograficzna
 • Miesięczne stopy zwrotu

Dane na dzień 30.06.2022

Akcje 86,7%
Kontrakty terminowe -4,9%
Gotówka 18,2%

Zarządzający


Jakub Liebhartczłonek zarządu, zarządzający aktywami funduszy

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 655 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2700.


Marek Olewieckizarządzający aktywami funduszy

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) i licencję maklera papierów wartościowych nr 2812.

Podstawowe dane funduszu

Poziom ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko Wyższe ryzyko
Czas trwania Funduszu
nieograniczony
Charakter emisji
publiczny
Opłata za zarządzanie
2,5% rocznie od aktywów
Opłata od zysku
0% gdy zysk wynosi do 6%, 20% od zysku powyżej 6%, zasada high water mark
Opłata dystrybucyjna
do 3,5% ceny emisyjnej certyfikatu
Opłata za wykup
brak
Częstotliwość wyceny
miesięczna - na ostatni dzień, w którym odbywa się regularna sesja na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.

Dystrybutorzy

CERES Dom Inwestycyjny S.A. www.ceresdi.pl tel. 22 390 36 80
Evo Dom Maklerski S.A. www.evodm.pl tel. 22 417 58 60
Dom Maklerski BDM S.A. www.bdm.pl tel. 800 312 124
IPOPEMA Securities S.A. www.ipopemasecurities.pl tel. 22 236 92 00
NDM S.A. www.ndm.com.pl tel. 22 254 97 60
NWAI Dom Maklerski S.A. www.enwai.pl tel. 222 019 750
Prosper Capital Dom Maklerski S.A www.pcdm.pl tel. 22 201 11 30
Q Securities S.A. www.qsecurities.pl tel. 22 417 44 00

Czynniki ryzyka

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną cechującą się wysokim ryzykiem. Należy przez to rozumieć, że ostateczny wynik działania Funduszu nie jest znany i niesie dla Uczestników zarówno szansę na osiągnięcie zakładanego efektu, jak i zagrożenie, że osiągnięty efekt może być istotnie gorszy od pierwotnych założeń. Ze względu na stopień potencjalnego ryzyka Fundusz dedykowany jest grupie inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko, dopuszczających możliwość utraty części lub całości środków finansowych ulokowanych w Funduszu.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z polityką inwestycyjną Funduszu: ryzyko rynku akcji, ryzyko COVID-19, ryzyko rynku towarów, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursu walutowego, ryzyko dźwigni finansowej, ryzyko związane z zawieraniem umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, ryzyko związane z transakcjami krótkiej sprzedaży, ryzyko kredytowe, ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, ryzyko związane ze zmianami prawnymi lub podatkowymi emitentów, ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, ryzyko siły nabywczej (inflacji), ryzyko koncentracji aktywów lub rynków.

Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki certyfikatu: ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe oraz kursem certyfikatów inwestycyjnych, ryzyko braku możliwości obrotu certyfikatami na skutek niedopuszczenia do obrotu giełdowego, jego zawieszenia albo wykluczenia certyfikatów z obrotu, ryzyko niedojścia emisji oferowanych certyfikatów do skutku, ryzyko zmiany terminów/ odwołania emisji przez Fundusz.

Towarzystwo informuje, że w celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest zapoznanie się z treścią prospektu i załącznikami do niego (statut Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu). Wystąpienie jednego, kilku lub wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty (spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny zadecydować o słuszności podejmowanej decyzji.

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Raporty
 • Sprawozdania finansowe
 • Do pobrania
12.08.2022Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych
04.08.2022Ogłoszenie zmian statutu 04.08.2022 r.
02.08.2022Ogłoszenie o WANCI na 29.07.2022 r.
26.07.2022Informacja o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych
04.07.2022Ogłoszenie o WANCI na 30.06.2022 r.
24.06.2022Informacja o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych
02.06.2022Ogłoszenie o WANCI na 31.05.2022 r.
25.05.2022Informacja o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych
25.05.2022Ogłoszenie zmian statutu 25.05.2022 r.
04.05.2022Ogłoszenie o WANCI na 29.04.2022 r.

Nota prawna

Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany do klasy ryzyka 6 na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 3 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu. Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.